100x150x32 bearing

Contact Now

100 mm x 150 mm x 32 mm ISB 32020 tapered roller bearings

90.6 mm 2 mm
5600 r/min 4000 r/min

100 mm x 150 mm x 32 mm Timken XAA32020X/Y32020X tapered roller bearings

110.5 mm 2.9
8 mm 4.5 mm

ISB GAC 100 SP plain bearings

627 mm 574 mm
94 mm 1500 r/min

100 mm x 150 mm x 32 mm Timken 32020X tapered roller bearings

365000 N 94.00 mm
1.00 mm 2400 rpm

100 mm x 150 mm x 32 mm NTN 32020X tapered roller bearings

1260 mm 9.5 mm
1161 mm NN.1/C2W33

100 mm x 150 mm x 32 mm FBJ 32020 tapered roller bearings

26000 rpm 19.0000 mm
6.00 mm 36000 rpm

100 mm x 150 mm x 30 mm CYSD 32020*2 tapered roller bearings

6000 rpm 36500 N
72.0000 mm 6000 rpm

100 mm x 150 mm x 32 mm LS GAC100T plain bearings

0.76 12 mm
3.5 mm 0.66

100 mm x 150 mm x 32 mm Timken X32020X/Y32020X tapered roller bearings

39.688 mm 1/4 NPT
134.938 mm 4 x 3/4-10 UNC

AST GAC100T plain bearings

124.0 mm ZMaRC
30.0 mm 99.0 mm

100 mm x 150 mm x 32 mm FBJ GAC100S plain bearings

25.000 mm 14000 rpm
38.1 mm 62.0000 mm

Loyal CRF-32020 A wheel bearings

0.30 mm 45500 N
20000 rpm 60.000 mm
1/4